Internaatsreglement en leefregels - internaatdezwaanbrugge

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Internaatsreglement en leefregels

Internaat

Aandachtspunten
Waar in dit model verwezen wordt naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige intern (die autonoom kan optreden) of de personen die de minderjarige intern in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.
Waar in dit model verwezen wordt naar beheerder, bedoelen we de beheerder van het autonoom internaat, de schooldirecteur van het ingebouwd internaat of de beheerder van het ingebouwd internaat waaraan de schooldirecteur voor één of meerdere bevoegdheden aangaande de internaatwerking delegatie(s) gaf.
Bij het verzamelen van gegevens van de intern respecteert het internaat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Bij het opstellen van dit model van internaatsreglement werd maximaal rekening gehouden met de rechten van de minderjarige. Op die manier wil het GO! de rechten van alle internen vertalen in de dagdagelijkse werking van het internaat.

CONTACT
KTA internaat De Zwaan
Rijselstraat 3
8200 Sint-Michiels

De directeur dhr. Brecht Vanwynsberghe
Tel.: 050 38 82 88
E-mail: campusdirecteur@ktabrugge.be

De beheerder mevr. Monique De Rycker
Tel.: 050 38 50 27
E-mail: beheerderinternaat@ktabrugge.be
Opvoedersteam

Tel.: 050 38 02 17
E-mail: opvoedersinternaat@ktabrugge.be

Secretariaat
E-mail: administratie.dezwaan@g-o.be

Info
www.internaatdezwaanbrugge.be

Hoofdstuk 1 Ons internaat - inrichtende macht
1.1 Wat bieden wij?
Pedagogisch project van het GO!
In het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO) zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen we de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen we onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Binnen dit kader ontwikkelt ons internaat zijn eigen internaatwerkplan.

De internaten van het GO! dragen participatie hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

De integrale tekst van het PPGO vind je op de website van het GO! – www.g-o.be .

Visie en missie van de GO! internaten

Ons doel is internen optimaal te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.

Onze begeleiding bestaat uit studie-ondersteuning en persoonlijkheidsvorming.

Ons team is een partner in de opvoeding waarbij ieder zijn rol opneemt (intern, ouders, school, etc.). Het internaat biedt de nodige structuur en een veilige omgeving waardoor de intern er zich thuis kan voelen.

Het internaat heeft ook een pedagogische functie; het biedt studie-ondersteuning, laat internen kennismaken met kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten om de eigen talenten en interesses te ontdekken en stimuleert de persoonlijkheidsvorming. Internen leren er essentiële sociale vaardigheden.

Het internaat geeft de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om het onderwijs te volgen naar keuze in kwaliteitsvolle en adequate pedagogische omstandigheden.

Internaten leveren een belangrijke bijdrage aan de zorgbreedte die het onderwijs aanbiedt en voor de realisatie van gelijke onderwijskansen. Het internaat is een volwaardige service verlenende instelling binnen het onderwijslandschap.

De GO! internaten van de Vlaamse Gemeenschap staan voor deze waarden:
 kwaliteit waarborgen door professionaliteit, zowel op pedagogisch vlak als naar opvoedingsondersteuning.
 innovatie en creativiteit: streven naar verbetering door vernieuwing.
 participatie: het internaat draagt participatie en inspraak hoog in het vaandel:
o externe participatie
o interne participatie
 actief pluralisme: eerbied voor de ideologische, filosofische opvatting van de internen en hun ouders binnen de krijtlijnen van het neutraliteitsbeginsel. Het internaat heeft respect voor de eigenheid van de internen.
 oog voor de maatschappelijke werkelijkheid: internen voorbereiden op deelname aan de actuele samenleving en stimuleren van het sociaal engagement.
 totale persoon: vanuit een holistische benadering stimuleren de internaten de totale persoonlijkheidsontwikkeling.
 waarborgen van de rechten van de minderjarige: het internaat implementeert in alle aspecten van zijn werking de bepalingen van het kinderrechtenverdrag.

1.2 Organisatievorm

Het ingebouwd internaat

Ingebouwde internaten maken integraal deel uit van de school waaraan zij zijn gehecht. Het instellingshoofd is de directeur van de onderwijsinstelling waarvan het internaat afhangt.

Het beheer van ons ingebouwd internaat behoort tot de bevoegdheid van de campusdirecteur van de school waaraan het internaat is gehecht en wordt waargenomen door de beheerder waaraan de campusdirecteur aangaande de internaatswerking delegatie(s) gaf.

1.3 Ons team

Ons team staat niet alleen klaar om je te ondersteunen bij de studie, maar we doen ook ons best om je een “thuis”-gevoel te geven, willeswaar beantwoordend aan de bestaande regelgeving.

Het internaat moet een tweede thuis zijn waar je:
 in groep kan samenwerken;
 mag opkomen voor je rechten én voor elkaar;
 een eigen mening mag vormen;
 samen plezier mag maken;
 respect hebben voor elkaar;
 ruim voldoende kan studeren om te slagen op school en in het leven;
 de opvoeders in vertrouwen kunt nemen om persoonlijke problemen te bespreken.

We hebben aandacht voor alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling.

Het onderhoudspersoneel


Deze mensen zetten zich dagelijks in voor een net internaat!

 Mevr. B. Messens (2de verdiep)
 C. Van Troyen (1ste verdiep)
 M. Van Walleghem (gelijkvloers en 3de verdiep)
 M. Vereecke (3de verdiep)

Het internaat is verbonden met het Koninklijk Technisch Atheneum - Topsportschool van Brugge met als campusdirecteur dhr. Brecht Vanwynsberghe. Door deze band is de campusdirecteur B. Vanwynsberghe van de school ook bevoegd voor het internaat.

1.4 Participatie op internaat

We dragen participatie, betrokkenheid en vrije meningsuiting hoog in het vaandel. Elk kind, ongeacht zijn of haar specifieke kenmerken, kan op zijn/haar wijze participeren. We schatten elke mening naar waarde! Inspraak betekent echter niet dat iedereen zijn zin kan doen.

In het internaat proberen we de internen zoveel mogelijk te betrekken bij het vastleggen van afspraken over:
 vrijetijdsactiviteiten
 inrichting van kleinere ontspanningsruimtes
 maaltijden
 afspraken over het gebruik van GSM, internet, …
 keuze van de film bij uitstap naar cinema
 rondvraag interesses in nieuwe activiteiten

Iedere interne leerling krijgt kansen op inspraak door deelname aan overlegmomenten zoals:

 de internenraad
 de cateringcommissie
 een welzijnsenquête
 het plannen en in elkaar steken van een show voor het vrij podium of themadagen
 inspraak in een trimestriële activiteit
 …

1.5 Inrichtende macht

Uittreksel uit het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs:
“Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.” (cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 (BS 30 september 1998).

Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben:
 Op het lokale niveau worden de internaten bestuurd door een directeur (ingebouwd internaat) of door de beheerder (autonoom internaat). Het dagelijks beheer gebeurt door de internaatsbeheerder.

 Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door:
o een algemene vergadering
o een raad van bestuur
o een algemeen directeur
o een college van directeurs

 Op het centrale niveau zijn de raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.

Adres:
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

Tel.: 02 790 92 00
Fax: 02 790 92 01
E-mail: info@g-o.be
Website: http://www.g-o.be

Hoofdstuk 2 Inschrijven

2.1 Inschrijvingen

2.1.1 Wie kan zich in ons internaat inschrijven?

Iedere jongere uit het secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs of de Stedelijke Academie. Uitzonderingen kunnen besproken worden met de beheerder.

Inschrijven is mogelijk op de opendeurdagen van het Internaat De Zwaan en het KTA-Brugge of op afspraak na telefonisch contact met de beheerder.

2.1.2 Voorwaarden voor een definitieve inschrijving

Volledig internedossier

Vooraleer er sprake is van een definitieve (her)inschrijving dient een volledig ingevuld internendossier op het internaat aanwezig te zijn. Een internendossier is compleet als het de volgende gegevens/documenten bevat:

 een volledig en correct ingevuld (her)inschrijvingsformulier ondertekend door minimum 1 ouder (zie bijlage);
 een volledig correct ingevuld en ondertekend inschrijvingsblad;
 naam en polisnummer van de familiale verzekeringsmaatschappij, in te vullen op de inschrijvingsfiche;
 een recente pasfoto;
 kopie van de identiteitskaart (wordt bij ons genomen via ID card reader) → De ouders moeten bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen;
 een kopie van het geldig inschrijvingsbewijs in de school;
 kopie laatst behaalde rapport;
 een verklaring van de ouders of voogd met de verbintenis het verblijf op het internaat te betalen (schuldbekentenis);
 toelating medicatie huisapotheek;
 medische gegevens (medische fiche) en een overzicht van de eventueel te nemen medicatie met doktersattest;
 2 kleefbriefjes van de mutualiteit;
 leeftijdsgebonden toelatingen (groen formulier)/bijzondere toelatingen (bvb. trainingen ook aan te geven op het groen formulier);
 verklaring akkoord internaatsreglement/leefregels;
 verklaring akkoord met het sanctiebeleid;
 ingevuld formulier i.v.m. de privacywetgeving;
 toelating om te zwemmen (vaste activiteit op dinsdag);
 meldingsblad met nuttige informatie over de interne.

Er wordt van elke intern een dossier bijgehouden. Dit dossier bevat alle relevante informatie die het mogelijk maakt de intern zo goed mogelijk te begeleiden. Het dossier wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard.

De interne leerling heeft altijd het recht om zijn/haar eigen dossier in te zien. Indien nodig, krijgt de interne leerling toelichting over de gegevens die over hem/haar worden bijgehouden. De interne leerling heeft het recht om een eigen versie te geven van de feiten vermeld in zijn/haar dossier en hij/zij kan zelf documenten laten toevoegen.

OPGELET! De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar, m.a.w. men moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven. Documenten van voorgaande inschrijvingen worden niet meegenomen naar het dossier voor volgend schooljaar.

De waarborg/provisiekosten

De waarborgsom van €150 moet voor het betrekken van de kamer gestort worden op rekeningnummer BE29 0682 3306 5664 met vermelding van de naam van de intern. De inschrijving is pas definitief wanneer de waarborg is ontvangen.

De waarborg dient om doktersrekeningen, geneesmiddelen en andere onvoorziene uitgaven te dekken. De eventueel geleden schade waarvoor de intern verantwoordelijk is wordt eveneens van dit bedrag in mindering gebracht. Op vraag kan een overzicht van de aanwending van deze provisiegelden worden verkregen. Wanneer deze borg opgespendeerd is worden de ouders gecontacteerd om een bijkomende storting te doen.

Bij manifest en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen tegenover het internaat, zal de inschrijving niet verlengd worden en/of wordt de leerling verwijderd uit het internaat voor het verdere schooljaar.

2.2 Weigering internen

Een interne leerling kan in volgende gevallen geweigerd worden in het internaat:

 weigering inschrijving;
 weigering herinschrijving omdat de kostgelden van het voorafgaand schooljaar niet volledig betaald zijn;
 weigering tot herinschrijving na de definitieve verwijdering in het internaat;
 wegens een niet-akkoord vanwege de ouders met het bestaande internaatsreglement;
 wegens een niet-akkoordverklaring met een gewijzigd internaatsreglement, waarvan alle ouders o de hoogte worden gesteld.
Een weigering gebeurt alleen door de beheerder in samenspraak met de campusdirecteur.

2.3 Kostgeld/huurgeld

Het bedrag van het kostgeld/huurgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de raad van bestuur van de scholengroep. De prijs kan elk jaar aangepast worden aan de schommelingen van het indexcijfer en andere kostprijsbepalende elementen (zie inschrijvingsbundel).

2.3.1 Het kostgeld/huurgeld

Dit omvat
 de huisvesting en al de nutsvoorzieningen die hierbij horen;
 het onderhoud van de infrastructuur;
 de maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten, waarvan 1 warme maaltijd);
 alle activiteiten (zwemmen; woensdagnamiddagactiviteiten, filmavonden; etc...) en het bijhorend vervoer binnen de mogelijkheden van de verschillende vestigingsplaatsen;
 versnapering en drankje na de studie;
 eventueel bedlinnen.

2.3.2 Betalingsmodaliteiten voor het kostgeld

Het kostgeld wordt berekend en betaald per maand. Het bedrag per maand is gelijk aan het dagbedrag vermenigvuldigd met het aantal effectieve openstellingdagen.
Het kostgeld wordt altijd integraal betaald na ontvangst van de factuur van de betrokken periode.
Ingeval van inschrijving in de loop van de maand is het kostgeld slechts verschuldigd vanaf de datum van aanwezigheid van de leerling in het internaat.
Het kostgeld wordt gestort op bankrekeningnr. BE29 0682 3306 5664 van Internaat De Zwaan, Rijselstraat 3 - 8200 Sint-Michiels, met de juiste vermelding van de naam van de intern.

2.3.3 Terugbetaling kostgeld

Terugbetaling kostgeld is enkel mogelijk bij ziekte van minimum drie opeenvolgende schooldagen met een doktersattest
én bij stages of meerdaagse schoolreizen mits voor de opmaak van de facturatie een geldig attest te overhandigen aan de administratief medewerkster van het internaat.

OPGELET:
zonder geldig attest kan er geen terugbetaling verkregen worden!

2.4 Einde van het verblijf op internaat: uitschrijvingen

 Verlaat je als intern definitief het internaat, dan dien je aan het internaat een schriftelijke bevestiging tot uitschrijving te overhandigen. Het modeldocument gaat als bijlage bij dit reglement.
 Deze schriftelijke bevestiging moet worden ondertekend door je ouders, of door jezelf, indien je meerderjarig bent en moet de officiële datum van uitschrijving bevatten, eventueel met vermelding van de motivering.
 Internen worden uit het internaat verwijderd indien het kostgeld niet betaald is maximum twee maanden na de maand waarop het kostgeld betrekking heeft en/of wanneer de gezinsschuld de €600,00 overschrijdt.
 Indien het internaat definitief verlaten wordt voor het einde van het schooljaar, wordt een administratiekost aangerekend ten bedrage van 5 dagen kostgeld.
 Afgifte van de kamersleutel en ingevuld uitschrijvingsformulier dient als bewijs van exacte uitschrijvingsdatum.
OPGELET:
de kostgelden zullen aangerekend worden zolang de kamersleutel niet in ons bezit is!
 Voor wie op het einde van het schooljaar het internaat definitief verlaat zal de terugbetaling van de provisie/waarborg gebeuren in november van het volgende schooljaar.
 Voor wie zich uitschrijft tijdens de loop van het schooljaar zal de provisie/waarborg teruggestort worden binnen de drie maanden na afgifte van de kamersleutel en op voorwaarde dat er geen kostgelden meer open staan.

Hoofdstuk 3 Afwezigheden en ziekte

3.1 Afwezigheden

Het is uitermate belangrijk je afwezigheden te verantwoorden.

Bij afwezigheid geldt een meldingsplicht.

De beheerder en de opvoeders worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de afwezigheid van de intern.

Indien de intern op voorhand weet dat hij/zij één of meerdere dagen, om welke reden ook, afwezig zal zijn, verwittigt hij/zij hiervan vooraf de opvoeders.

OPGELET:
Elke afwezigheid moet worden gestaafd door een schriftelijke verklaring van de ouders of voogd of van de meerderjarige leerling. Dit kan via afgifte van een briefje, een nota in de agenda of via mail op volgend e-mail adres: opvoedersinternaat@ktabrugge.be/ beheerderinternaat@ktabrugge.be

In geval van ziekte wordt een medisch attest voorgelegd met vermelding van de duur van de ziekte. Het medisch attest moet worden voorgelegd uiterlijk bij de terugkeer van de intern.

Een uitzonderlijke afwijking van de studieregeling van het internaat moet schriftelijk worden gemotiveerd door een officieel dokters-, tandarts-, ziekenhuis-, school-, cultuurvereniging- of sportclubattest.

De internen kunnen het internaat enkel verlaten na een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van hun ouders of voogd en mits de toelating van de directeur of de beheerder.

Het verlaten van het internaat zonder dat er sprake is van een gewettigde afwezigheid, voor welke reden dan ook, is ten strengste verboden. Dit zal aan je ouders gemeld worden en bestraft worden. Dit wordt tevens gezien als het zich onttrekken aan het toezicht, waarbij de ouders/voogd/meerderjarige intern verantwoordelijk gesteld wordt voor mogelijke ongevallen.

3.2 Ziekte, ongeval en medicatie

3.2.1 Medische fiche

Om de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de intern zo goed mogelijk te kunnen nastreven vragen we aan de ouders om een aantal medische gegevens over de intern mee te delen. Het formulier gaat als bijlage in de leefregels en de inschrijvingsbundel. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de beheerder en opvoeders.

3.2.2 Ziekte of ongeval tijdens het verblijf op het internaat

Bij ziekte of ongeval in het internaat worden de verantwoordelijken van het ouderlijke gezag en desgevallend de dagschool door de opvoeders van dienst of de beheerder telefonisch op de hoogte gebracht.

De ouders hebben dan de keuze hun zoon/dochter af te halen om naar de eigen huisdokter te gaan of het internaat de volmacht te geven een huisdokter te contacteren.
Indien de ouders niet bereikbaar zijn, bellen de opvoeders of de beheerder altijd een huisdokter. De dokters- en apotheekkosten vallen ten laste van de verantwoordelijke ouders.
Bij dringende en zeer ernstige medische problemen bellen de opvoeders automatisch een ziekenwagen en waarschuwen de ouders zo snel mogelijk.

Het internaat dient zo goed mogelijk de eerste zorgen toe.

In geval van ernstige kwetsuren/ziekenhuisopname wordt aan de ouders gevraagd om hun zoon/dochter op te halen.

3.2.3 Besmettelijke ziekten

Besmettelijke ziekten moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het internaat/de beheerder.

In geen geval kunnen internen dan op het internaat blijven vanwege besmettingsgevaar.

Dit is het geval voor volgende infecties:

 bof (dikoor);
 buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep);
 buiktyfus;
 hepatitis A;
 hepatitis B;
 hersenvliesontsteking (meningitis);
 infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep);
 infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep);
 kinderverlamming (polio);
 kinkhoest (pertussis);
 krentenbaard (impetigo);
 kroep (difterie);
 mazelen;
 rode hond (rubella);
 roodvonk (scarlatina);
 schimmelinfecties;
 schurft (scabiës);
 tuberculose;
 windpokken (varicella, waterpokken);
 luizen.

3.2.4 Medicatiebeleid

Verantwoordelijkheid

Het internaatsteam kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. In ons internaat wordt dan ook geen medicatie aan internen toegediend, tenzij onder volgende voorwaarden.

Wanneer een leerling omwille van een tijdelijke of chronische aandoening medicatie moet innemen, kan het opvoedend personeel hierop toezien als de nodige attesten werden bezorgd:

 Bij een chronische medische toestand dient het attest van de behandelende arts, die bij de inschrijvingen aan de ouders overhandigd wordt, door de arts ingevuld en gedagtekend terugbezorgd te worden, uiterlijk bij aanvang van het verblijf. Indien een einddatum vermeld staat op het attest, dient tijdig een vernieuwd attest bezorgd te worden.
 Bij tijdelijke ziekte is de ouder verplicht een kopie van het voorschrift van de te nemen medicatie aan het opvoedend personeel te bezorgen.
 Diabetici zijn zelf verantwoordelijk voor het toedienen van hun medicatie. Het opvoedend personeel zal bij deze internen op regelmatige basis steekproeven uitvoeren op de bloedwaarden.

Huisapotheek

Het is verboden om medicatie van welke aard ook op de kamer te houden zonder medeweten van het opvoedend personeel. Het internaat beschikt over een huisapotheek. De ouder vult bij de inschrijving een document in waarbij hij al dan niet de toestemming geeft om hiervan gebruik te maken bij kleine klachten. Een uitzondering wordt gemaakt voor diabetici die hun insuline bij de hand houden.

Opmerking:
Inentingen kunnen niet door opvoeders gegeven worden. Indien nodig kunnen de ouders een regeling treffen met een thuiszorgdienst die voor en na de schooluren langskomen op het internaat om een leerling in te enten.

Een uitzondering wordt gemaakt voor noodgevallen bij diabetici.

Het toedienen van de medicatie: 7 dagen doosje

Het 7-dagen doosje:
dit compartimentendoosje, o.a. verkrijgbaar bij de apotheek, is verplicht en wordt elke maandagochtend bezorgd aan het dienstdoend personeel. De ouders zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan, de opvoeders zien toe op de inname. Bij nieuwe medicatie geeft u dit doosje af samen met het doktersvoorschrift.

Op het einde van de week wordt het lege doosje terug meegegeven met de intern.

De medicatie wordt onder toezicht van een opvoeder ingenomen in het opvoederlokaal op volgende vaste tijdstippen:

 ’s Morgens van 7u tot 7u40.
 ’s Avonds van 17u30 tot 17u45.
 Woensdagmiddag van 12u00 tot 12u40.

Voor de middagmedicatie dienen de ouders afspraken te maken met de opvoeders van de dagschool
. Het dienstdoend personeel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden wanneer een intern na het correct nemen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt.

Hoofdstuk 4 Het leven op internaat

4.1 Openstelling van het internaat

Het internaat is geopend van maandag 07u30 t.e.m. vrijdag 17u00.

De sluitingsdagen lopen samen met de vastgelegde schoolvakanties.

Bij sluitingsdagen tijdens de week geldt een openstelling tot 17u00 op de dag voor de vrije dag. Het internaat wordt de dag na de vrije dag opnieuw vanaf 7u30 opengesteld.

Binnenkomen op zondagavond is niet mogelijk.

Veranderingen betreffende bovenstaande regeling worden per brief naar de ouders gecommuniceerd.

4.2 Dagindeling van het internaat
06u50   
Opstaan. Aanwezigheid in de refter ten laatste om 7u40.
7u - 8u15  
Ontbijt, uitsluitend in het internaatrestaurant.
7u40
De toegangsdeuren tot de verdiepingen worden afgesloten om 7u40 en gaan terug open om 8u. Enkel wie van thuis komt en later les heeft mag terug naar boven.
8u15  
Om 8u15 moet iedereen de eetzaal verlaten hebben.
12u
Middagmaal. De deuren van het internaat zijn gesloten tussen 11u50 en 12u40. Toegang tot het internaat is verboden zonder geldige reden.
16u30 - 17u
Enkel de sporters die ’s avonds training hebben kunnen een 4 uurtje nuttigen.

16u30 - 17u45  
Ontspanning
17u45 - 18u15
Avondmaal, uitsluitend in het schoolrestaurant. Iedereen blijft zitten tot 18u15 en wacht tot de opvoeder het signaal geeft.
18u30
Om 18u30 moet iedereen de eetzaal verlaten hebben (met uitzondering van enkele laat aangekomen sporters)
17u45 - 19u
De toegangsdeuren tot de verdiepingen worden afgesloten. Alle leerlingen blijven beneden voor de ontspanning (samenhorigheidsgevoel stimuleren).
19u - 20u30
Studie op de kamers in volledige stilte. De opvoeders kijken de agenda na en helpen indien nodig met het studeren.
20u30  
Ontspanning
20u30 - 21u45
Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen activiteiten zoals zwemmen of voetbal doorgaan. Dit hangt af van de openstelling van de infrastructuur, een voldoende aantal/bevoegde aanwezige opvoeders en de voorwaarde van een minimum aantal van 10 deelnemende leerlingen. 1x per maand wordt op donderdag een Kinepolis uitstap gepland. Deze uren variëren afhankelijk van de gekozen film.
20u30 - 22u  
Avondmaal voor internen die terugkeren van hun sporttraining.

21u   
Koek en drank
21u45
Bedtijd internen -16
21u45
elke interne leerling begeeft zich naar de eigen kamer
21u50
op kamer
22u
lichten doven en slapen
22u45  
Bedtijd internen +16
22u45
elke interne leerling begeeft zich naar de eigen kamer
22u50
op kamer
23u
lichten doven en slapen

Op de verdiepingen heerst VOLLEDIGE STILTE!

Op woensdagmiddag gelden volgende extra afspraken:

12u - 12u45
Aanmelden in refter en middagmaal (snack) nemen. De deuren naar de verdiepingen zijn gesloten. Ontspanning.
12u45 - 14u
Internen met een vijfde lesuur melden zich aan in de refter en komen eten (mogelijk tot ongeveer 13u15). Ontspanning.
13u45 - 17u
Activiteit onder begeleiding van de opvoeders. Deze uren kunnen variëren naargelang de aard van de activiteit en de transportmogelijkheden.
14u - 16u
Studie voor de internen die niet meegaan op activiteit en geen uitgang hebben of nemen.
16u - 17u45  
Ontspanning.
17u45
Internen die hun uitgang (zie toelating op groen formulier in het dossier) nemen na hun middagmaal op internaat, dienen ten laatste op dit uur terug op internaat aanwezig te zijn. Avondmaal.

Dit is NIET bindend voor het volledige schooljaar: volgens noodzaak kan deze dagindeling aangepast worden door de beheerder van het internaat.

4.3 Studieregeling en begeleiding

In een internaat studeren heeft zo zijn voordelen:

 begeleiding: je staat er niet alleen voor, je wordt begeleid en geholpen door ervaren opvoeders indien nodig;
 hulp van je mede-internen: als je met een probleem zit, kan een studiegenoot je het dikwijls heel eenvoudig uitleggen en je zo weer op dreef helpen;
 samenhorigheidsgevoel: met zijn allen studeren werkt stimulerend;
 regelmaat: je studeert op vaste tijdstippen;
 studiesfeer: binnen een rustig studiemilieu wordt de intern gemotiveerd, en de opvoeder volgt de prestaties op.

Je ouders en de school verwachten dat je studeert in het internaat. Het gaat om het instuderen van je lessen, het maken van huistaken, het uitvoeren van opdrachten, enz.. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave.

Ons internaatsteam wil je helpen bij het studeren door een klimaat te scheppen waarin gestudeerd kan worden in de beste omstandigheden.

Er wordt verwacht dat je tijdens de studiemomenten ernstig werkt en je inspant om te studeren.
De opvoeder volgt je resultaten op, leert je plannen, stimuleert eventueel extra studie of raadt remediëringsoefeningen aan.

De opvoeders controleren dagelijks je agenda. Als er problemen zijn met je studie kan het internaat je school contacteren om tot een zo optimaal mogelijke studiemethode en -resultaat te komen.

Studie tijdens de examenperiode

Tijdens de examenperioden volgt de eerste graad in de namiddag studie op school. De documenten hiervoor worden tijdig vanuit het KTA mee naar huis gegeven. Vanaf 16u30 komen ze terug op internaat.

Voor de tweede en derde graad is onderstaande studieregeling in het internaat van toepassing:

Vanaf de dag voor het eerste examen worden drie verplichte studieblokken ingelast. In de namiddag worden twee extra studiemomenten van een anderhalf uur gehouden. De avondstudie komt overeen met het normale tijdstip voor studie buiten examenperiodes.

 Studieblok 1: 13u00-14u30
 Studieblok 2: 15u30-17u00
 Studieblok 3: 19u00-20u30

Tussen twee studieblokken wordt de mogelijkheid aangeboden om in groep te gaan sporten (voetbal, basket, lopen,...) en zo stoom af te blazen. Dit hangt af van de bezetting van de sportinfrastructuur van het KTA en wordt begeleid door een opvoeder van het internaat.

Op woensdagmiddagen blijft iedereen die de dag erop examen heeft uiteraard binnen (ook diegenen die normaal gezien uitgang mogen nemen). Er is geen activiteit en de studie verloopt zoals hierboven beschreven.

Slechte schoolresultaten leiden automatisch tot bijkomende studie. Voor wie onvoldoende studeert, kunnen maatregelen worden genomen.

4.4 Toestemmingen per leeftijdscategorieën.

Om optimaal tegemoet te komen aan de noden van de verschillende leeftijdsgroepen, gelden er andere toelatingen naargelang de leeftijdscategorieën.

Internen eerste graad

Verplichte deelname aan woensdagnamiddagactiviteiten. Geen toegang tot het 16+ lokaal.

Internen tweede graad

Vrije deelname aan de namiddagactiviteiten op woensdag. Uitgang op woensdagnamiddag wordt enkel toegestaan met schriftelijke toelating van de ouder(s).
Geen toegang tot het 16+ lokaal.

Internen 16+

Vrije deelname aan woensdagnamiddagactiviteiten. Uitgang op woensdagnamiddag wordt enkel toegestaan met schriftelijke toelating van de ouders(s)

Fitnessen is toegestaan na school tot 19u, mits toestemming van de ouders en een bewijs van de fitnessclub. Het avondmaal kan genomen worden om 20u30 in de refter.

Toegang tot het 16+ lokaal.

Internen 18 +

Vrije deelname aan de woensdagnamiddagactiviteiten of vrije uitgang tot 18u op woensdag.

De 18 plusser kan uitgang nemen en vertrekt ten vroegste na aanmelden bij de opvoeder (ten laatste om 22u45 terug). Dit wordt toegestaan 1 maal per week, mits toelating van de beheerder/ opvoeder.

Fitnessen kan na school tot 19u, waarna de intern de studie volgt of na de studie tot 22u45. Voor degenen die tot 19u gaan sporten kan om 20u30 een avondmaal voorzien worden. Een bewijs van deelname van de fitnessclub is steeds een vereiste.

ALGEMEEN:
Uitzonderingen op de regel kunnen enkel in overleg met beheerder en ouders toegestaan worden en mits de schriftelijke toelating van de ouders.

Hoofdstuk 5 Klare afspraken en leefregels

5.1 Verblijf op de kamer

Het is in ieders belang om de kamer proper te houden en niets te beschadigen. Let dus op het volgende:

 Maak bij het betrekken van de kamer onmiddellijk een kamerstaat op, zodat mogelijke schade waarvoor u niet verantwoordelijk bent niet op u kan verhaald worden.
 Posters, foto’s en dergelijke mogen enkel aan de muur bevestigd worden door middel van buddy’s. Kleefband, nagels, vijzen of duimspijkers, enz... zijn niet toegelaten.
 Defecten dienen steeds onmiddellijk gemeld te worden aan de opvoeder van dienst.
 Toegebrachte schade wordt altijd verrekend door middel van afhouding van de waarborg.
 Roken op de kamers is ten strengste verboden, zoals overigens in het ganse gebouw, zie rookbeleid ! Evenals het branden van kaarsen, wierook, etc..
 Je mag extra dranken zoals water, fruitsap en frisdrank op je kamer houden. Oppeppende drankjes zoals Red Bull worden niet toegelaten!
 Fruit, snoepgoed of andere tussendoortjes mag je ook meenemen van thuis.
 De intern(e) zal dagelijks zelf instaan voor het opruimen van de kamer en het net houden van de wastafel. De kamer bevindt zich op elk ogenblik in een ordelijke toestand.
 De poetsvrouwen zullen enkel kamers poetsen waar niets op de grond ligt.
 Lakenwissels: je hebt de mogelijkheid om het bedlinnen van het internaat te gebruiken. Op een vooraf meegedeelde dag haalt de intern(e) de gebruikte lakens en het kussensloop van het bed. Dit bedlinnen wordt stuk bij stuk opgevouwen. A rato van wat afgegeven wordt, krijgt de intern(e) vers bedlinnen. Dit is enkel voor gebruik van bedlinnen van het internaat!
 Op de kamer mogen geen elektrische apparaten met zichtbare weerstand of verwarmingselementen aanwezig zijn. Microgolfovens en verwarmingstoestellen zijn uiteraard verboden, kleine frigo’s tot 48 liter zijn toegelaten.
 Electrische apparaten dienen uit de stekker getrokken te worden, vooraleer de kamer te verlaten!
 Bezoekers van internen worden niet toegelaten op de kamer, binnen de gebouwen, noch op het terrein rond het internaat. Een uitzondering wordt gemaakt voor familieleden en begeleiders.

5.2 Toegang tot de verdiepingen:

 Aanwezigheid in de televisieruimte op de verdieping wordt enkel toegestaan in samenspraak met de opvoeders. Om 21u45 wordt deze ruimte in nette staat achtergelaten.
 Vanaf 22u heerst er absolute stilte in de gangen!
 Alle internen - dus ook diegenen die later les hebben - dienen zich ’s morgens tijdig (voor 7u40) aan te melden voor het ontbijt.
 De deuren naar de verdiepingen worden om 7u40 gesloten. Wie niet tijdig beneden is staat tot 8u voor de gesloten deur Op het eerste verdiep worden enkel meisjes toegestaan. Op het tweede verdiep komen enkel jongens. Het derde verdiep wordt bezet door de jongste leerlingen van het eerste jaar. Verlopen van verdieping zal streng bestraft worden. (zie sanctiebeleid)
 Na de studie (20u30.) kunnen enkel de internen die nog studeren of wensen te slapen op hun kamer blijven. Alle anderen nemen ontspanning beneden.
 en wordt gesanctioneerd met een refterdienst om 7u15 de volgende ochtend.
 Wie vanaf het eerste lesuur les heeft, krijgt geen toegang meer tot de verdiepingen na het ontbijt. Zorg er dus voor dat je alles bij hebt wanneer je ’s morgens naar de refter vertrekt.
 Vrijdag ochtend zet elke interne leerling, voor hij/zij naar de refter vertrekt, zijn bagage in de rekken in de tv-zaal beneden.
 Alle internen die in het uurrooster later beginnen met de lessen of vroeger stoppen, mogen aanwezig zijn op internaat. De school kan pas verlaten worden mits schriftelijke goedkeuring van de school in de agenda (stempel). Bij springuren of afwezige leerkrachten, tussen lessen door, wordt geen toegang tot het internaat verleend en volgt de interne leerling de studie op school.

5.3 Tijdens de maaltijden

 zorg dat je altijd je maaltijdkaart bij je hebt
 hoofddeksels horen niet thuis in de refter
 aanschuiven gebeurt op teken van een opvoeder, wacht dus rustig je beurt af
 houd tafelmanieren in acht
 GSM en andere media (film/muziek) horen niet thuis aan tafel
 …

5.4 Op de bus

Tijdens busritten wordt er niet gegeten noch gedronken. Er heerst stilte om de chauffeur niet af te leiden. Wie de veiligheid van de busrit in het gedrang brengt riskeert een tijdelijke ontzegging van de busritten. De ouders worden hierbij op de hoogte gebracht om hen in staat te stellen een alternatief vervoer te regelen, eventueel vervoer met DE LIJN.

KTA bus voor vervoer van topsporters Club Brugge/Cercle Brugge. De bus vertrekt steeds stipt om 17u05 van het internaat naar het Jan Breydelstadion. De terugrit is voorzien stipt om 19u45 aan de Koude Keuken en om 20u aan het Jan-Breydelstadion.

Van internaat naar training: indien de interne leerling de bus mist die naar bijvoorbeeld het Jan Breydelstadion vertrekt, dan dient hij op het internaat te blijven, behalve als hij toestemming krijgt van de ouders om op eigen verantwoordelijkheid naar de training te gaan. Eens de interne van de bus stapt valt hij onder de verantwoordelijkheid van zijn/haar voetbalploeg.

Van training naar internaat: het internaat is pas terug verantwoordelijk vanaf het ogenblik dat de interne op de bus stapt. Indien de interne de bus mist, dan blijft zijn club verantwoordelijk tot dat de interne veilig op het internaat is toegekomen.

Een internaatsopvoeder houdt toezicht op deze busritten.

5.5 Rookbeleid

In bijlage vindt u de wettelijke bepalingen met betrekking tot het rookverbod.

Bij wet is er een permanent verbod om te roken in de gebouwen.

Roken is enkel toegestaan buiten de volledige lesdag en op de rooklocatie op het internaat: ruimte op grasveld achter het opvoederlokaal.

Tijdens de lesdag is het verboden het internaat of internaatsterrein te betreden om te roken.

Het rookverbod is ook van toepassing voor elektronische sigaretten.

Controle hierop wordt door het ganse team doorlopend uitgevoerd. Overtredingen zullen bestraft worden zoals in het sanctiebeleid wordt vermeld (zie bijlagen).

LET OP! ER IS EEN ABSOLUTE NULTOLERANTIE VOOR DRUGGEBRUIK. Vaststelling van gebruik van drugs leidt tot een onmiddellijke verwijdering.

5.6 Gebruik van media apparatuur: GSM, iPod, mp3, e.d.

Gebruik van Media apparatuur wordt enkel toegelaten binnen de ontspanningstijden op de kamer en in de ontspanningsruimten. Tijdens studietijden wordt media-apparatuur enkel voor schooldoeleinden gebruikt. In het ganse gebouw is er Wi-Fi voorzien. Na slaaptijd dienen alle toestellen uitgeschakeld te worden. Blijft de leerling het toestel verder gebruiken dan kan er een tuchtprocedure worden opgestart.

De internen mogen niet in het internaat (of op het domein) filmen, tenzij hiervoor de uitdrukkelijke toestemming werd verleend. Naast de uitdrukkelijke toestemming voor het maken van foto’s en het filmen, hebben de internen de schriftelijke toestemming van de desbetreffende personen nodig om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te publiceren. Indien deze toestemming niet werd gevraagd, dan kan het internaatsteam gebruik maken van zijn recht tot verzet tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. Dit betreft immers een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor er noodzakelijk aangifte moet worden gedaan bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien de intern weigert de beelden van het internet te verwijderen, dan kan het internaat een gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg ofwel klacht neerleggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

5.7 Levensbeschouwelijke kentekens


Vanuit onze pluralistische visie zijn mensen van alle overtuigingen welkom in ons internaat en hun eigenheid wordt er gerespecteerd.

Elke intern heeft recht op respect voor zijn persoonlijke levenssfeer.

Het internaat team gaat op respectvolle wijze om met elke politieke, filosofische, ideologische of religieuze overtuiging en seksuele geaardheid. Het internaat team waakt erover dat internen respectvol met elkaar omgaan.

Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het evenwel in ons internaat niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle activiteiten, zowel binnen als buiten de internaatmuren. Het verbod geldt voor alle residenten van het internaat.

Het internaat controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

5.8 Kledij, veiligheid, hygiëne

Ons internaat waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang komen.

De directeur of de beheerder kan, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes, ongepast schoeisel, e.d. verbieden als de hygiëne en/of de veiligheid dit vereisen.

In ieder geval is het niet toegelaten mutsen of andere hoofddeksels te dragen in het schoolrestaurant en het bureel van de beheerder.

Douchen mag van 06u30 ’s morgens tot 21u40 ’s avonds. Uiteraard NIET tijdens de studie en als hij/zij kamerarrest heeft. Tijdens de schooluren kunnen net gepoetste doucheblokken afgesloten worden. Er blijft echter altijd één per verdiep open.

5.9 Diefstal en andere vergrijpen

Hier geldt uiteraard een nultolerantie en dit zal in samenspraak met de beheerder leiden tot een tijdelijke of permanente verwijdering uit het internaat. (zie sanctiebeleid)


5.10 Verboden voorwerpen


Er horen een heleboel dingen ook niet thuis op internaat. Hieronder volgt alvast een niet limitatieve lijst:
 wapens (hieronder verstaan we vuurwapens maar ook luchtdrukgeweren, messen, schietlappen, stokken, zware metalen voorwerpen,...)
 alcohol, drugs en toebehoren of andere verdovende middelen.
 medicatie mag niet op de kamer gehouden worden (wordt door de opvoeders beheerd, zie medicatiebeleid).
 voorwerpen die een risico vormen voor brand zoals kaarsen, wierook, vuurwerk, ...
 elektrische apparaten met zichtbare weerstand die warmte opwekken zoals extra verwarmingselementen, microgolfovens, …
 ...

5.11 Pesten, geweld en ongewenste seksuele intimiteiten

Respectvol omgaan met elkaar zowel op vriendschappelijke basis als in liefdesrelaties is iets wat wij verwachten van al onze internen. Ben je getuige of slachtoffer van desbetreffende feiten aarzel dan niet om dit te melden aan het opvoedend personeel. Ons team zal er alles aan doen om de levenssfeer te optimaliseren voor allen. Ons optreden zal gradueel bestaan uit:

 gesprek met alle partijen (verzoeningsactie)
 sanctioneren van de personen in overtreding
 melding aan de beheerder en ouders
 opvolgen van de situatie aan de hand van toezicht, gesprekken, …

Als het negatief gedrag niet wordt stopgezet kunnen meer ingrijpende sancties zoals tijdelijke of permanente verwijdering uit het internaat volgen. Als we vinden dat de situatie om meer professionele hulp vraagt, kunnen we doorverwijzingen naar het CLB of ander externe instanties. Dit zal ten allen tijde ook met de ouders worden besproken.

5.12 Onze top 7 leefregels

Ons internaat draagt een aantal attitudes hoog in het vaandel. Het team doet er alles aan om elke interne te begeleiden in de groei naar een evenwichtige, gezonde volwassene.

In ons internaat dienen, naast de concrete afspraken zoals hierboven vermeld, ook een aantal leefregels te worden gerespecteerd. De leefregels zijn een opsomming van omgangsregels die er moeten voor zorgen dat de internen en het internaatsteam in harmonie kunnen samenleven. Bij het maken van dit afsprakenkader willen we zoveel mogelijk betrokkenheid creëren via participatie.

Het is de bedoeling dat de afspraken en regels door iedereen nageleefd worden!

RESPECT

Respect voor personeel, mede-internen en infrastructuur. Een beleefde, tolerante omgang met elkaar, zorgzaam omgaan met materialen en infrastructuur.

Respect voor elkaars eigenheid, geaardheid en overtuiging. In het internaat hebben we aandacht voor integriteit, relaties en seksualiteit. We hebben respect voor de seksuele geaardheid en ontwikkeling van onze internen.

Respecteer ook elkaars privacy en betreedt geen kamer zonder toelating van de persoon die de kamer betrekt

INTEGRITEIT

Op het internaat staan we voor een open en eerlijke communicatie. Problemen worden op een rustige manier besproken met oor voor het verhaal van elke partij.

VEILIGHEID

Breng je eigen veiligheid en die van je mede-internen niet in het gedrang! Je vindt in dit document informatie over brandveiligheid en veilig handelen in de gebouwen.

DISCIPLINE

Attitudes als stiptheid, consequent studeren, respecteren van het dagschema, etc. …

VERANTWOORDELIJKHEID

Voor eigen materiaal: Je bent verantwoordelijk voor je eigen materiaal. Sluit de deur bij het verlaten van de kamer.

Voor eigen daden: bij ongepast gedrag ben je zelf verantwoordelijk voor de consequentie die eraan gekoppeld wordt.

ZELFSTANDIGHEID

Wat je zelf kan, doe je zelf! Wat je niet zelf kan, kan je leren! De opvoeders staan steeds klaar om je hierin te begeleiden.

SOCIAAL ZIJN

Je begeeft je binnen een grote groep internen. Voor velen vereist dit een aanpassing, maar voor iedereen geldt dat je binnen deze groep op een goede manier leert omgaan met elkaar.

Hoofdstuk 6 Veiligheid en bescherming van het individu

6.1 Brandveiligheid

De richtlijnen in verband met de te nemen maatregelen in geval van brand zijn specifiek aangepast aan ons internaat en zijn terug te vinden in de noodplannen van het gebouw. Deze richtlijnen zijn op te vragen in het internaat en worden bij brand oefening uitvoerig met de internen besproken.

In ons internaat wordt minstens één maal per trimester een ontruimingsoefening georganiseerd.

6.2 Verzekering en aansprakelijkheid

Betreffende burgerlijke aansprakelijkheid

Bij inschrijving dient u de naam en het polisnummer van uw familiale verzekering op het inschrijvingsblad te noteren. U kunt aan de verzekeringsmaatschappij laten weten dat uw zoon/dochter een kamer betrekt in het internaat. Dit wordt zonder meerkost toegevoegd aan de polis.

“Het KTA Brugge heeft voor de bij haar ingeschreven leerlingen een schoolongevallenverzekering
onderschreven. Deze dekt de algemene burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan gelegd worden van de leerlingen tijdens de schoolactiviteit en de lichamelijke letsels die deze leerlingen oplopen tijdens de schoolactiviteiten onder toezicht of op de schoolweg (de normale weg die de leerling moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar de schoolactiviteit plaatsvindt en omgekeerd zie hieronder). De persoonlijke goederen van de leerlingen zijn in deze polis niet verzekerd tenzij in uitzonderlijke omstandigheden. De praktijk leert ons dat de regeling van een schadegeval vaak een samenspel is van deze schoolpolis en de familiale polis van het gezin van de ingeschreven leerling. Wij houden er dan ook aan de ouders van de voormelde leerlingen aan te raden om na te gaan of alles in orde is met hun familiale polis (ook wel burgerlijke aansprakelijkheid gezin genoemd) of zo nodig een dergelijke polis af te sluiten. Een afschrift van de algemene voorwaarden van deze polis kan steeds aangevraagd worden op het leerlingensecretariaat. Deze tekst mag slechts beschouwd worden als een aankondiging dat de schoolpolis afgesloten werd en actief is, een gebeurlijk schadegeval wordt steeds geregeld conform de algemene voorwaarden van de polis. Deze tekst kan nooit als grond voor de schaderegeling gebruikt worden.”

P.S.: ook de andere scholen (los van het campus KTA) hebben een schoolongevallenverzekering.

Aanvaardbare tijden voor het afleggen van het school- internaat traject en omgekeerd.

In ieder geval neemt uw zoon/dochter steeds de gebruikelijke weg zoals voorgeschreven door de schoolverzekering.

 voor leerlingen van het KTA Brugge: 10 minuten (na het einde van de lessen)
 voor leerlingen van de Academie van Eyck: 30 minuten
 voor leerlingen van de Jacobinessenstraat: 30 minuten
 voor leerlingen van KA Centrum en MS: 45 minuten
 voor leerlingen van KA Assebroek: 45 minuten
 voor leerlingen van KA Vijverhof: 15 minuten

6.3 Privacywetgeving: gebruik en publicatie van beeldmateriaal

Op de verschillende evenementen die tijdens het schooljaar plaatsvinden, maakt het internaat foto’s, video’s of televisieopnames van de internen. Die gebruiken we voor de website en we illustreren er onze publicaties mee. In de bijlagen in het model leefregels/internaatsreglement vind je enkele formulieren hieromtrent terug. Door desbetreffende documenten in de inschrijvingsbundel te ondertekenen, geef je toestemming voor het gebruik en de publicatie van beeldmateriaal. Je hebt altijd het recht om op je beslissing terug te komen.

6.4 Reclame en sponsoring

Reclame en sponsoring door derden binnen ons internaat zijn toegestaan, voor zover het niet onverenigbaar is met het onderwijskundige en pedagogische taken en doelstellingen van het internaat en voor zover de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van het internaat hierdoor niet geschaad worden.

Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de beheerder en de campusdirecteur (voor wat betreft een ingebouwd internaat).

Hoofdstuk 7 Orde- en tuchtmaatregelen

7.1 Ordemaatregelen

Als je door je gedrag het leven in het internaat bemoeilijkt, zal het internaat je ertoe aanzetten je gedrag te verbeteren en aan te passen. Elk personeelslid van het internaat kan daartoe, onder het gezag van de directeur of beheerder, gepaste ordemaatregelen nemen. In bijlage vindt u een uitvoerige uiteenzetting over het sanctiebeleid van toepassing voor ons internaat.

Ordemaatregelen strekken er in beginsel toe om je ertoe te brengen jouw gedrag te verbeteren en aan te passen.

Ordemaatregelen mogen jou de essentiële voorzieningen van het internaat niet ontnemen.

Principe bij ordemaatregelen

Als principe geldt dat je de gevolgen van je daden draagt:

 als je iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet je het vergoeden of herstellen;
 als je iets besmeurt, moet je het reinigen;
 als je afval achterlaat, moet je het opruimen;
 … deze lijst is niet limitatief.

De volgende ordemaatregelen zijn mogelijk:

Ordemaatregelen die het internaatsteam kan nemen.

Waarschuwing Mondeling

Vermaning
Bij regelbreuk wordt een verslag opgemaakt in het leerlingenvolgsysteem. Dit is het digitaal internendossier.

Straftaak
Bijv. een schriftelijke taak

Alternatieve straffen bijv. uitvoeren van klussen in dienst van het internaat

De straftaak moet altijd evenredig zijn met de ernst van de overtreding

Tijdelijke verwijdering uit bepaalde activiteiten
Tot het einde van de activiteit. Ondertussen krijg je een straf of een taak. We brengen je ouders op de hoogte van je tijdelijke verwijdering uit de activiteit.

Ordemaatregelen die enkel de beheerder kan nemen.

begeleidingsovereenkomst/ gedragscontract

Wanneer je herhaaldelijk in de fout gaat en de daaraan gekoppelde sancties onvoldoende invloed hebben en niet leiden tot gedragsverandering dan kan overgegaan worden naar een hardere maatregel: het contract.

*Als je herhaaldelijk in de fout gaat of een zwaar vergrijp pleegt, krijg je een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van je wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt. Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en kan leiden tot een tuchtprocedure.

*Dit wordt schriftelijk meegedeeld aan je ouders, die de begeleidingsovereenkomst/het gedragscontract ondertekenen.

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend!

OPGELET:
Naargelang de ernst van de overtreding wordt een oranje, rood of zwart verslag opgemaakt. Bij zeer ernstige overtredingen kan tot tuchtmaatregel (zie hoofdstuk 7 punt 7.2 hieronder) overgegaan worden. Een volledige duiding over ons bijsturingsbeleid vindt u als bijlage.

7.2 Tuchtmaatregelen: tijdelijke of definitieve verwijdering


Een tuchtmaatregel heeft tot doel de opvoeding te bevorderen.

Tuchtmaatregelen worden genomen wanneer je gedrag werkelijk een gevaar of ernstige belemmering vormt voor het ordentelijk samenleven en/of als je door je agressieve houding de veiligheid van anderen in gevaar brengt en/of wanneer je de verwezenlijking van het opvoedingsproject van het internaat in het gedrang brengt.

Tuchtmaatregelen worden slechts genomen als de ordemaatregelen (zie hoofdstuk 5) geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen, zoals:

 opzettelijk slagen en/of verwondingen toebrengen;
 opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden;
 opzettelijk en blijvend storend gedrag;
 zware materiële schade toebrengen;
 bezit, verhandelen of gebruik van drugs;
 diefstal plegen;
 … deze lijst is niet limitatief

Tuchtmaatregelen treffen de gestrafte intern door hem tijdelijk of definitief de essentiële voorzieningen van het internaat te ontnemen.

Tuchtmaatregelen kunnen enkel door de schooldirecteur of de beheerder worden genomen.

In het belang van de intern zijn de tuchtmaatregelen en het tuchtdossier niet overdraagbaar. Een verwijdering uit het internaat impliceert niet automatisch een verwijdering uit de school en vice versa.

7.2.1 Soorten tuchtmaatregelen

De tuchtmaatregelen zijn:

 Een tijdelijke verwijdering uit het internaat voor een minimale duur van één dag en voor een maximale duur van 15 opeenvolgende dagen

Deze beslissing wordt genomen door de schooldirecteur of de beheerder.
Zij wordt schriftelijk en gemotiveerd betekend aan je ouders. Tijdens de tijdelijke verwijdering wordt het kostgeld integraal aangerekend.
Je moet wel aanwezig zijn op school.
Je ouders worden vooraf telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen tuchtmaatregel. Alleszins moet het internaat er zich van vergewissen dat je ouders op de hoogte zijn van de genomen maatregel.

 Een definitieve verwijdering uit het internaat

Deze beslissing wordt genomen door de schooldirecteur of de beheerder. Zij wordt schriftelijk en gemotiveerd betekend aan je ouders. Tijdens de definitieve verwijdering wordt het kostgeld voor de resterende periode niet aangerekend. De definitieve verwijdering uit het internaat betekent niet dat je niet aanwezig moet zijn op school. Je ouders worden vooraf telefonisch en schriftelijk gemotiveerd op de hoogte gebracht van de genomen tuchtmaatregel.

De definitieve uitsluiting gaat in onmiddellijk na de schriftelijke kennisgeving. Alleen tegen de definitieve verwijdering als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan.

7.2.2 Procedure bij tuchtmaatregelen

Wanneer de directeur of beheerder een tuchtmaatregel neemt, respecteert hij/zij in ieder geval de volgende regels:

 De intentie tot een tuchtmaatregel wordt aan de ouders schriftelijk ter kennis gebracht
 De tuchtstraf moet in verhouding staan tot de ernst van de feiten.
 De ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat.
 De beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom het gedrag van de intern werkelijk een gevaar vormt voor ordentelijk samenleven op het internaat of het opvoedingsproject van het internaat in het gedrang brengt. Bij een definitieve verwijdering wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met overeenkomstige procedure.
 De betrokken intern en de ouders, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, worden vooraf uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.
 Er wordt nooit overgegaan tot collectieve verwijderingen. Over elke verwijdering moet individueel beslist worden.
 De intern, ouders en hun vertrouwenspersoon hebben recht tot inzage van het tuchtdossier van de intern.
 Het tuchtdossier en tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van het ene internaat naar het andere internaat, noch naar de school;

7.2.3 Beroepsprocedure bij definitieve verwijdering

Alleen tegen definitieve verwijdering als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan.

7.2.4 Opstarten van het beroep
Om de beroepsprocedure te kunnen opstarten, moeten de intern en zijn ouders eerst gebruik maken van hun recht op overleg met de directeur of de beheerder.

De ouders moeten het beroep schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van de feiten en van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de schriftelijke kennisgeving van de definitieve verwijdering. De ouders doen dit het via een aangetekende zending; op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve verwijdering niet op.

7.2.5 Beroepscommissie

De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze zo vlug mogelijk samen.

De beroepscommissie:

 bestaat uit drie leden. De directeur of de beheerder die de tuchtmaatregel heeft uitgesproken, maakt er geen deel van uit.
 hoort de betrokken personen en de intern in kwestie.
 behandelt het beroep binnen een termijn van drie werkdagen.
 bevestigt of vernietigt de beslissing. Zij kan de behandeling van het beroep ook gemotiveerd afwijzen op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldoen aan vormvereisten. De algemeen directeur verstuurt de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend, uiterlijk op de derde lesdag die volgt op de dag van de beslissing in beroep. De betrokken directeur en beheerder ontvangen hiervan een afschrift. Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing.

Hoofdstuk 8 Algemene klachtenprocedure

8.1 Welke klachten kan je indienen?

Klachten kunnen gaan over de werking van het internaat of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van het internaat. Het kan ook gebeuren dat je niet akkoord gaat met een initiatief van de Raad van het GO! of van de centrale administratieve diensten.

8.2 Waar kan je met je klacht terecht?

Heb je een klacht over de werking van het internaat of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van het internaat, dan kan je die kort na de feiten melden aan de directeur of de beheerder. Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur of de beheerder
over te praten en een oplossing te zoeken.

Kom je na dit overleg met de directeur of de beheerder niet tot een akkoord of betreft je klacht het optreden van de directeur of de beheerder zelf, dan kun je klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep of de klachtencoördinator, die dan de behandeling van je klacht op zich neemt.

Algemeen directeur:
Dhr. Wim Van Kerckvoorde
Rijselstraat 3B
8200 Sint-Michiels
Tel. 050 63 17 61
Fax 050 63 17 68
E-mail: sgr25@g-o.be Klachtencoördinator:

Mevr. Pat du Bois
Rijselstraat 3B
8200 Sint-Michiels
Tel. 0472 81 97 60
E-mail: pat.odette.dubois@gmail.com

Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800-240 50).

Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme
kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/12800. Meer informatie vind je op http://www.diversiteit.be.

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat internaten in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren:

 eerlijke concurrentie;
 verbod op politieke activiteiten;
 beperkingen op handelsactiviteiten;
 beginselen betreffende reclame en sponsoring.

Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 65 56).
Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.

In verband met de Raad GO! en de centrale administratieve diensten

Ga je niet akkoord met een initiatief van de Raad van het GO! of van de administratieve diensten, dan kun je klacht indienen bij de afgevaardigd bestuurder, Willebroekkaai 36, 1000 Brussel.

8.3 Hoe dien je een klacht in?

 Je kan je klacht melden via telefoon, brief, e-mail of fax.
 Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken:
o je naam, adres en telefoonnummer;
o wat
er gebeurd is en wanneer het gebeurd is;
o in welk internaat
het gebeurd is als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep.

8.4 Wanneer is de klachtenprocedure niet van toepassing?

 een algemene klacht over regelgeving;
 een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld;
 een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid;
 een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden;
 een kennelijk ongegronde klacht;
 een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen;
 een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut;.
 een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure;
 een anonieme klacht.

8.5 Hoe verloopt de behandeling van je klacht?

Zoals eerder vermeld (zie “waar kan je met je klacht terecht”) contacteer je in eerste instantie kort na de feiten de directeur of de beheerder
indien je een klacht hebt over de werking van het internaat of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van het internaat waar geen georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voor bestaat. Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur of beheerder over te praten en een oplossing te zoeken.

Wordt na overleg met de directeur of beheerder niet tot een akkoord gekomen of handelt de klacht over het optreden van de directeur of beheerder zelf dan kan betrokkene schriftelijk klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep, waarna deze de behandeling van de klacht op zich neemt.

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de algemeen directeur je de ontvangst van je klacht en verstrekt hij verdere informatie inzake de behandeling ervan. Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht en wordt dit gemotiveerd.

Als je klacht wel wordt behandeld, dan start de algemeen directeur een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt door de algemeen directeur afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.

Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld. Deze klachtenprocedure schorst dus de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op.

Uitgeleide

Beste lezer

U heeft het reglement en de leefregels van ons internaat gelezen.

Goede en duidelijke afspraken zijn nodig voor een aangenaam klimaat en leefomgeving waarin iedereen zich goed kan voelen.

Dit document is echter veel meer dan een opsomming van allerhande regeltjes. Het is de vertaling van ons pedagogisch project en van de cultuur in ons internaat.

Door dit reglement te ondertekenen, bevestigt u dat u ons pedagogisch project, onze doelstellingen en onze leefregels onderschrijft.

Natuurlijk zijn we steeds bereid  om meer uitleg te geven als u dat wenst.

Met vriendelijke groet,
Het Internaat team

Bijlagen

Bijlage 1   Rookverbod
Bijlage 2   Medicatiebeleid
Bijlage 3   Privacywetgeving: het gebruik van beeldmateriaal
Bijlage 4   Medische fiche
Bijlage 5   (Her)inschrijvingsformulier
Bijlage 6   Uitschrijvingsformulier
Bijlage 7   Belangrijke INFO
Bijlage 8   Sanctiebeleid van Internaat De Zwaan
Bijlage 9  Verklaring van akkoord met het model reglement/leefregels /sanctiebeleid  van ons internaat

Bijlage 1: Rookverbod
Het rookverbod geldt ook voor elektronische sigaretten.

schematisch overzicht


Overtredingen hieromtrent worden bestraft zoals vermeld in het sanctiebeleid (zie verder).

Bijlage 2: Medicatiebeleid
Toedienen van medicatie
Geachte ouders
In principe wordt in het internaat geen medicatie toegediend.
De laatste jaren wordt ons steeds meer gevraagd om medicatie toe te dienen op internaat.
Graag hadden wij hierover de volgende afspraken gemaakt:
Wanneer uw dochter/zoon chronisch medicatie moet nemen vragen wij u om onderstaand attest door de behandelende arts te laten invullen.
Wanneer uw dochter/zoon tijdelijk medicatie moet nemen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een infectie, vragen wij ook onderstaand attest te laten invullen door de dokter.
Het internaatsteam kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die uw kind ondervindt na het toedienen van deze medicatie.
Bij twijfels of vragen vanuit het internaat kan het nodig zijn dat wij contact opnemen met je huisarts.

Met vriendelijke groet,

De campusdirecteur
De beheerder

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de ouders en het internaat
Naam van de intern: ...........................................................................

Naam van de medicatie: ......................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Dosis: ................................................................................................

Wijze van bewaren: ............................................................................

Mogelijke bijwerkingen: .......................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................


Periode van toediening: van .................. tot ...................   (datum)

Tijdstip van toediening op internaat:  ...................................................

Stempel en handtekening arts      Handtekening ouder(s)/voogdToelating medicatie huisapotheek - Internaat de zwaan - schooljaar 2015- 2016

Geachte ouder(s)/voogd

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegelaten medicatie, welke dan ook, op de kamer te houden zonder medeweten van de beheerder en de opvoeders. Het internaat beschikt over een huisapotheek. Gelieve in onderstaande tabel aan te duiden met ja of neen welke medicatie hieruit wel of niet door uw zoon/dochter mag worden ingenomen.
De ouder(s)/voogd van
geven de toelating aan het opvoedend personeel om, indien nodig, de aangeduide medicatie uit onderstaande tabel toe te dienen aan de intern.
Bij twijfel wordt u steeds op de hoogte gebracht met de vraag een arts op te roepen.OPGELET: Voor alle andere medicatie (permanente of tijdelijke) is een doktersattest en medicatievoorschrift met datum vereist. Het document voor langdurige medicatie vindt u bij de inschrijving. Voor tijdelijke inname volstaat een kopie van het doktersvoorschrift. Vervallen voorschriften dienen tijdig vervangen te worden. Medicatie wordt door het opvoedend personeel toegediend. Indien de interne zelf medicatie inneemt zonder kennisgeving van het personeel, kunnen die laatsten niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke consequenties. Als ouder/voogd zorgt u voor een medicatiedoosje met 7 doseervakjes voor elke dag van de week, voorzien van de naam van de intern. Dit doosje wordt elke eerste dag van de week aan het dienstdoend personeel afgegeven en wordt op het einde van de week opnieuw meegegeven naar huis. (zie medicatiebeleid leefregels internaat De Zwaan)

Datum: ................................................
Naam + handtekening ouders/voogd
Bijlage 3: Privacywetgeving: gebruik van beeldmateriaal


Internaat De Zwaan
Rijselstraat 3
8200 Brugge


Beste

Tijdens verschillende evenementen in de loop van het jaar maken wij foto's en video-opnames van internen. Die gebruiken we voor onze internaatswebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door deze bijlage te ondertekenen, geef je toestemming om foto's en sfeerbeelden te maken en te publiceren.
Als je je in de loop van het schooljaar bedenkt en je vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan zullen we dat onmiddellijk doen.
Mail of schrijf ons daarvoor. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heb je immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om jouw persoonsgegevens.


Met vriendelijke groet,
Brecht Vanwynsberghe, campusdirecteur
Monique De Rycker, beheerder

Ik geef hierbij toestemming aan het internaat om tijdens het schooljaar 2014-2015 vanaf 1 september beelden van .................................................... te maken en te publiceren (bvb. tijdens activiteiten)

Datum: ..............................................
Handtekening ouder(s)/voogdBijlage 4: Medische fiche
Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen in het inschrijvingsbundel. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de beheerder

Naam intern: .....................................................................

Contactgegevens:
Verantwoordelijke voor de intern:

   Naam: ....................................................................

   Tel.: .......................................................................

Contact in geval van afwezigheid:
Huisarts

   Naam: ....................................................................

   Tel.: ....................................................................

Mag de intern deelnemen aan de volgende activiteiten?
 Sport:  ja/neen
 Spel:  ja/neen
 Zwemmen:   ja/neen

Zijn er punten waarmee rekening mee moet gehouden worden? (vlug moe, bedplassen, slaapwandelen, gevoelig voor zon,…)


Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, ADHD, huidaandoeningen, hooikoorts, epilepsie, hartaandoening,…)


Is de intern gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen, levensmiddelen of andere stoffen? Zo ja, welke?Werd de intern ingeënt tegen:Bloedgroep en resusfactor:
....................................................................
Spraak-, gezicht - en gehoorstoornissen:


Andere inlichtingen of opmerkingen:


Datum:
....................................................................

Naam + handtekening ouder(s)/voogd     Naam + handtekening intern
Bijlage 5: (Her)inschrijvingsformulier
Gegevens van de intern

Naam + voornaam: ....................................................................

Geslacht: ............................ Klas: ..............................................

Geboorteplaats + datum: ...........................................................

Nationaliteit: ..............................................................................

Rijksregisternummer: .................................................................

Klas vorig schooljaar: .................................................................

Instelling vorig schooljaar: .........................................................

Gegevens van de ouder(s)/voogd

Naam + voornaam vader/voogd: ................................................

Adres: ......................................................................................

Telefoon: ..................................  GSM: ....................................

E-mail: .....................................................................................

Geboorteplaats + datum: ..........................................................

Naam + voornaam moeder/voogd: ............................................

Adres: .....................................................................................

Telefoon: ................................ GSM: .......................................

E-mail: ....................................................................................

Geboorteplaats + datum: .........................................................

Bijlage 6: Uitschrijvingsformulier
Gegevens van de intern

Naam + voornaam: ..................................................................

Geslacht: .....................................  Kamernummer: ..................

School: ...................................................................................

Klas: .......................................................................................

Gegevens van de persoon die uitschrijft

Naam + voornaam: .................................................................

Adres: .....................................................................................

Telefoon: ................................................................................

Verzoekt om uitschrijving van bovenstaande intern per ......................... (datum)

Reden: ...................................................................................


IK BEVESTIG DAT DE KAMERSLEUTEL (+ eventueel teruggevonden reservesleutels) ZULLEN WORDEN AFGEGEVEN OP DEZELFDE DAG ALS BIJ UITSCHRIJVING

Datum:
HandtekeningBijlage 7: Belangrijke INFO
Telefoonnummer dringende aangelegenheden: ..................................................

Op naam van: .................................................................................................

Briefwisseling naar: vader / moeder / voogd
Drager van het ouderlijk gezag: vader / moeder / voogd

Naam + voornaam voogd: ...............................................................................

Adres: ............................................................................................................

Telefoon: ............................................ GSM: ..................................................

Algemene E-mail voor briefwisseling: ................................................................

SCHOOL

Naam van school: ............................................................................................

Adres:.............................................................................................................

Telefoon secretariaat: ......................................................................................

Verantwoordelijke secretariaat: .........................................................................

Naam directie: .................................................................................................

Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is

Datum:
Handtekening ouder(s)/voogd      Handtekening Intern
Bijlage 8: Sanctiebeleid Internaat De Zwaan

In ons internaat hanteren we een bijsturingsbeleid dat vooral gericht is op het bieden van kansen op herstel. We willen zo ons steentje bijdragen tot de groei van de intern naar een gezonde volwassenen met de juiste attitudes.
Bij een overtreding hoort een sanctie. Na een regelbreuk pogen de beheerder en het team de intern tot inzicht te brengen via een gesprek, waarna een gepaste sanctie wordt vastgelegd. Ook de ouders worden nauw betrokken bij het opvoedingsproces van hun zoon/dochter. De overtredingen worden door de opvoeders vastgelegd in verslagen die, volgens de ernst van de regelbreuk, onder de kleuren oranje, rood of zwart gecatalogeerd worden.
Bij herhaalde overtredingen worden strengere maatregelen genomen.
Een positieve handeling verdient een groen verslag.

Hieronder vindt u een overzicht:
Toelichting:
2x zwart is definitieve verwijdering
3 x rood is zwart
5 x oranje is rood
Groene fiche is een positieve handeling


Bijlage 9: Verklaring van akkoord met het model reglement/leefregels/sanctiebeleid internaat De Zwaan Brugge

Ondergetekenden (1)

.................................................................................................


.................................................................................................

.................................................................................................

En (2)

.................................................................................................

.................................................................................................

Van school

.................................................................................................

Bevestigen hierbij het reglement/model leefregels alsook het sanctiebeleid voor het schooljaar 2015-2016 (digitaal) ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord.

Te ............................................  op .........................................

Handtekening ouder(s)/voogd      Handtekening intern(1) Naam en adres van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of die in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben of van de intern zelf als hij meerderjarig is.
(2) Naam van de intern


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu